Nieuws

Home // Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina. Deze pagina is mede door de Corona nieuw en sinds mei 2020 online.
Heb je vragen of aanvullingen dan vernemen wij het graag.

Volg hier het nieuws van BHV Zuid Holland.

Ventilatiesystemen in scholen (plaatsing 6 oktober 2020)

Afgelopen week kondigde het kabinet aan 360 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het verbeteren van ventilatiesystemen in scholen.

Aanleiding hiervoor is dat uit eerste onderzoek blijkt dat zo’n 11% van de onderzochte schoolgebouwen niet voldoet aan de (minimale) wettelijke ventilatienorm. Maar welke scholen zijn dat precies? Wat betekenen termen als “passiefschool” en “frisse school”? Welke richtlijnen doen ertoe bij het verbeteren van het binnenklimaat in relatie tot COVID-19?

Het gerenommeerde adviesbureau Nieman stelde een whitepaper op met een overzicht van belangrijkste begrippen en hun context. Ook gaan ze in op verschillende ventilatierichtlijnen. Daarbij noemen ze aandachtspunten rond brandveiligheid en geluidhinder.

Whitepaper-ventilatie-in-de-schoolomgeving_06-10-2020-Nieman

Covid info 8 oktober 2020 reanimatie aanpassing

Alle reanimaties buiten het ziekenhuis volgens COVID-19 richtlijn

Gezien het almaar stijgende aantal besmettingen met het coronavirus is besloten voorlopig alle patiënten met een circulatiestilstand te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijnen, zoals beschreven in het advies “reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 pandemie” van 19 juni 2020.

COVID-19 richtlijn

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging Medische Managers Ambulancediensten (NVMMA) en HartslagNu hebben dit na uitgebreid overleg besloten. Het is op dit moment voor de meldkamer ambulancezorg niet meer mogelijk om door middel van uitvragen een goede afweging te kunnen maken of het slachtoffer besmettelijk is door het coronavirus. Daarom is ter bescherming van burgerhulpverleners, firstresponders en ambulancezorgverleners besloten alle slachtoffers te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn (link richtlijn 19 juni). Voor de BLS betekent dit onder andere:

 • beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet,
 • dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies,
 • sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Het advies zoals gepubliceerd op 19 juni blijft verder van kracht, inclusief het daarin opgenomen advies voor de reanimatie van kinderen. In het advies is ook nadrukkelijk de mogelijkheid opgenomen om wel volledige BLS toe te passen inclusief beademen bijvoorbeeld als omstanders dit willen omdat er sprake is van de reanimatie van een direct familielid.

BHV Zuid Holland wil iedereen erop wijzen dat een collega pas naar het werk toe komt wanneer deze geen corona klachten heeft.
Je mag er dus vanuit gaan dat je collega waarschijnlijk niet corona besmet is. Net als in geval van een reanimatie van een een familielid is het zeer begrijpelijk dat je als hulpverlener wel gaat reanimeren met beademen. 

De inzet van een AED met achter wegen laten van beademen is nog meer van levensbelang voor succes. Wanneer een slachtoffer langer dan 6 minuten geen zuurstof krijgt weten we dat er hersenbeschadiging zal optreden. We reanimeren om de tijd te overbruggen totdat er een AED of de Ambulance er is. Door te goed te reanimeren schuif je in feite die 6 minuten grens op. Wanneer beademen achterwegen blijft is het aannemelijk dat het slachtoffer na 6 minuten hersenbeschadiging zal oplopen. De inzet van een AED is dus zeer belangrijk omdat veelal alleen met behulp van defibrillatie het hart weer op gang gebracht kan worden. De richtlijn is 1 x defibrilleren en dan 2 minuten reanimeren totdat de AED na twee minuten opnieuw gaat analyseren en defibrilleren.
Nog geen AED op je werk? Tijdens deze maatregelen hebben een speciale aanbieding zoals bijvoorbeeld:
optie 1: AED-lease-full service voor  € 25,- per maand inclusief btw onderhoud materialen en alle benodigde onderdelen of
optie 2: AED aanschaf voor € 1400,- inclusief btw onderhoud materialen en alle benodigde onderdelen voor de komende 7,5 jaar  
Stuur even een berichtje wanneer je meer informatie wilt.

Burgerhulpverleners

Burgerhulpverleners die behoren tot één van de COVID-19 risicogroepen of huisgenoot zijn van iemand die behoort tot risicogroepen worden, omwille van de eigen gezondheid, nogmaals dringend geadviseerd niet op een reanimatieoproep te reageren. Zet uw account even op pauze. Dit geldt ook voor burgerhulpverleners die gezien de huidige situatie voorlopig niet willen reageren op een oproep. Burgerhulpverleners van 70 jaar en ouder worden per 9 oktober voorlopig niet voor een reanimatie gealarmeerd. Het risico op een ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van besmetting met het coronavirus is voor deze doelgroep te groot om het risico bij oproepen nog te rechtvaardigheden. Wanneer de situatie in Nederland zich weer ten goede keert, hopen wij dat u weer actief kunt aansluiten als reanimant.

 

Mondneusmasker

Voor alle reanimaties dient men op dit moment het aantal BLS-hulpverleners dat zich daadwerkelijk met de reanimatie bezighoudt tot het minimum te beperken. Dit betekent maximaal twee BLS-hulpverleners bij het slachtoffer, andere BLS-hulpverleners staan op meer dan 1,5 meter afstand. Daarnaast geldt ook hier het dringende advies om een mondneusmasker te dragen tijdens de gehele hulpverlening. Dit in lijn met het landelijke overheidsadvies voor alle burgers. Ambulancezorgverleners doen dit al bij alle reanimatie-inzetten. Nu wordt ook nadrukkelijk gevraagd aan de first responders en burgerhulpverleners een mondneusmaskers te dragen tijdens de inzet.

Corona update 29 september 2020

Met protocollen kunnen bhv-cursussen doorgaan (bron NIBHV), na de persconferentie 28 september minister-president Rutte en minister de Jonge

Gisteren was er een persconferentie waar, naast scherpere maatregelen, de blijvende aandacht voor gedrag onderstreept werd. Bhv-cursussen kunnen doorgaan aan de hand van bestaande protocollen. Ook nu is het belangrijk om te zorgen voor een goede bhv-organisatie, die opgeleid en geoefend is.

De oproep is om ons best te blijven doen, met z’n allen, om de regels na te leven. Ons gedrag, dat is wat het verschil gaat maken. En dat is met de basisregels:

 • houd anderhalve meter afstand;
 • vermijd drukte;
 • blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • test je positief dan blijven ook de huisgenoten thuis;
 • was je handen stuk;
 • nies en hoest in je elleboog;
 • en gebruik papieren zakdoekjes.

Daarnaast heeft BHV Zuid Holland nog vele extra maatregelen getroffen om besmetting te voorkomen

BHV verplicht in coronatijd? 19 augustus 2020 geplaatst

18 augustus 2020 19:00 uur: Mark Rutte heeft zijn zorgen uitgesproken. Houd 1,5 meter, was je handen stuk, bij klachten blijf thuis, testen, niet knuffelen met Tante Sjaan of Ome Han en werk zoveel mogelijk thuis.
Belangrijke reden is om de zorg niet te overbelasten. Alle noodzakelijke ingrepen moeten doorgang blijven vinden. 

Wat betekend dit voor de BHV, die maar één keer per week op kantoor aanwezig is. Is het toegestaan om geen BHV te organiseren in corona tijd? Het antwoord op die vraag is nee. Zodra er mensen op kantoor zijn moet worden voldaan aan alle wet en regelgeving. Als jou directie heeft besloten dat er geen bijeenkomsten mogen worden bijgewoond en dus jij niet naar de BHV cursus mag/kan dan is dat een beslissing die niet aansluit bij de praktijk situatie wanneer een collega onwel wordt of er brand uit breekt. In corona tijd zomaar beslissen dat BHV niet meer nodig is mag gewoon niet.  HTM bus 23 mag ook niet ineens door alle rode lichten rijden om de passagiers zo kort mogelijk in het OV te hebben.  Het is zelfs nodig om te waken dat bij onderbezetting de BHV geborgd blijft. Kijk hier in jullie bedrijf dus steeds kritisch naar.

Maar is het dan wel veilig om BHV cursus te volgen?
Bij ons moet je 1,5 meter afstand houden, wij hebben flink aan de ventilatie gesleuteld, ontsmetten alles met 70% alcohol, werken met handschoenen, werken met kleine groepjes zonder contact momenten, knuffelen niet en houden Tante Sjaan en ome Han buiten de deur (zeker als ze een borreltje op hebben). Is er bij jou helemaal nooit iemand op kantoor of in het bedrijf aanwezig dan kun je de BHV uitstellen, maar om je kennis tussentijds up-to-date te houden hebben we een mooi maatwerk e-learning.

Informeer naar de mogelijkheden en stel gerust al je brandende vragen aan ons.

https://www.nibhv.nl/bhv-verplicht-wet-regelgeving/

Corona update bijgewerkt op 19 juni 2020

CORONA informatie Herziend ADVIES NRR OHCA_COVID19_versie200616

We verzorgen onze cursus voor een kleine groepen van maximaal 8 deelnemers per groep. We garanderen een werkwijze conform de richtlijnen van het RIVM en hanteren de 1,5 m afstand regel maar hebben toch een zeer leerzame training weten op te zetten zonder onderlinge of andere contact momenten. Ook hebben we naast onze aangepaste dagen nog extra speciale dagen zoals Openbaar Vervoer Spits mijdende trainingsdagen of herhalingen door de combinatie van e-learning en praktijk in een halve dag.  Informeer naar onze maatwerk oplossingen.

19-6-2020: De volgende adviezen m.b.t. een inzet bij reanimatie zijn van kracht:

Volwassenen zonder duidelijke of bewezen infectie: wel inzet BHV.
Volledige reanimatie,  30 x borstcompressies en 2 x beademen en gebruik AED.

COVID-19 positief of sterke verdenking: wel inzet BHV.  
Géén mond-op-mond, alleen borstcompressies onafgebroken en AED. Plaats een doek over het gezicht slachtoffer.

Kinderen tot pubertijd en baby’s: inzet ongewijzigd, dus inclusief beademing, behalve indien nog ziek van corona.

Terug naar normale richtlijn
Voor de basale reanimatie(BLS) geldt vanaf medio 19 juni 2020 dat het advies is deze weer uit te voeren volgens de normale richtlijn inclusief beademen tenzij de centralist van de meldkamer ambulancezorg anders aangeeft.

Voor alle reanimaties geldende volgende aandachtspunten.

 • Vraag de meldkamer centralist of de normale richtlijnen moet worden afgeweken.
 • Hanteer zo mogelijk de (hygiëne)maatregelen zoals de overheid deze adviseert.
 • Beperk in alle gevallen het aantal BLS-hulpverleners dat zich met de daadwerkelijke reanimatie bezighouden tot het minimum. Maximaal twee BLS-hulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.
 • Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep. Als alternatief kan handenalcohol gebruikt worden. Dit kan eventueel bij de ambulance of een eventuele ander aanwezig hulpverleningsvoertuig.
 • Hulpverleners die in de dagen/weken na de reanimatie klachten krijgen die mogelijk duiden op COVID-19 kunnen zich laten testen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen. Hulpverleners van politie en brandweer dienen ook contact op te nemen met hun bedrijfsarts.

Beademen is een belangrijk onderdeel van de reanimatie. Voor hulpverleners geldt, zoals dit ook gold voor de ,coronacrisis, dat zij er voor  kunnen kiezen geen beademingen te geven als ze dat niet willen of kunnen. Deze keuze geldt uiteraard ook andersom. Hulpverleners kunnen ervoor kiezen wel te beademen als het advies is dit niet te doen. Hulpverleners dienen elkaars keuze in deze te respecteren.

Wanneer nog reanimeren volgens COVID-19 richtlijn
Als er informatie naar voren komt die er mogelijk op wijst dat het slachtoffer besmettelijk is, dan zal de meldkamer centralist de burgerhulpverleners die als eersten arriveren adviseren om de COVID-19 richtlijn te volgen. In dit geval geldt voor de hulpverleners.

 • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken. Open de luchtweg NIET en kom NIET bij het hoofd van het slachtoffer om te voelen en te luisteren;
 • Is de ademhaling niet normaal en ga je reanimeren, dek dan de mond en neus van het slachtoffer af met een stoffen doek, kledingstuk of mondmasker zonder het hoofd te bewegen;
 • Start met ononderbroken borstcompressies, geef GEEN mond-op-mond/masker beademing;
 • Gebruik de AED zodra deze er is;
 • Hervat daarna continu borstcompressies zonder beademingen.

Indien de hulpverlener een doek of bijvoorbeeld  een kledingstuk van zich zelf over het slachtoffer heeft gelegd, dan is het advies de doek of het kledingstuk te wassen met een normaal kleding wasmiddel alvorens het weer te gebruiken.

Advies basale reanimatie van kinderen tot de puberteit

Voor kinderen tot de puberteit gelden de normale richtlijnen inclusief beademen. Alleen indien het kind bewezen positief is getest op COVID-19 en nog besmettelijk is, geldt het advies niet te beademen. Uiteraard geldt ook hier dat het een ieder vrij staat toch beademingen te geven.

Ben je burgerhulpverlener kijk dan even op de website NRR voor aanvullende informatie. 

Wanneer je je BHV kennis goed up to date wilt hebben en precies wilt weten hoe je moet handelen in de corona fase vraag dan onze digitale leeromgeving BHV in corona tijd aan om zo de Arbo veiligheid in je bedrijf of buitenshuis te borgen en je parate BHV kennis up to date te houden.
In deze leeromgeving zijn alle belangrijke corona maatregelen waar je als BHV-er tegen aanloopt om veilig te kunnen handelen per onderwerp verwerkt.
De kosten zijn 29,50 p.p. (ex btw). Deze leeromgeving wordt steeds geüpdatet naar de nieuwe omstandigheden. Deze leeromgeving kun je thuis op tablet of laptop maken en op iedere gewenst moment onderbreken. Na het behalen van de toetsen ben je weer up to date en weet je precies hoe te handelen in corona tijd.

Brand en Ontruimen info:
Let op: De brandweer zal bij een automatische melding niet het gebouw betreden. De bevelvoerder zal met 1 BHV-er buiten op 1.5 meter afstand contact hebben. Als blijkt dat er echt brand is zal de brandweer het pand betreden.
De verzamelplaats: zorg voor inachtneming van de juiste afstand en kijk dus of je verzamelplaats nog wel groot genoeg is. (ca. 2,5 M2 p.p.)

De coronacrisis heeft invloed op het aantal aanwezige medewerkers en bhv’ers bij bedrijven en organisaties. Ook nu kan er een incident of brand voorkomen. De bhv-organisatie moet flexibel inspelen op de huidige situatie waarbij de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers voorop staat. Er zijn minder medewerkers, dus vaak ook minder bhv’ers aanwezig. Kijk voor actuele tips op onze pagina BHV  tips in corona tijd.

 

 

BHV tips in Corona tijd

1 april 2020: EEN AANTAL HANDIGE TIPS:

– Informeer alle medewerkers over hun rol in een noodsituatie.
   Doe een beroep op hun zelfredzaamheid en vraag om extra hulp en alertheid.

– Kijk eens naar je verzamelplaats en bedenk dat je ca. 2,5 meter per aanwezige als ruimte
   beschikbaar moet hebben, is je huidige verzamelplaats voldoende ruim? Zeker straks als
   we weer allemaal naar kantoor komen even iets om naar te kijken. 

– Spreek bij een beperkte bezetting met aanwezige medewerkers af dat zij bij de start van hun
   werkzaamheden samen afspraken maken over de taakverdeling in een noodsituatie.

– Niet-bhv’ers kunnen, als de bhv dat niet kan, worden ingezet voor het alarmeren, ontruimen
   en het opvangen van de hulpverleningsdiensten. Zorg voor een gerichte instructie en maak
   duidelijke afspraken: hoe kan er gealarmeerd worden? Wie alarmeert wie? Wie houdt in de
   gaten of de groep compleet is op de verzamelplaats? Wie vangt de hulpdiensten op?
   MAAK EEN CONTROLE LIJSTJE EN LEG DIE BIJVOORBEELD BIJ DE BRANDMELDCENTRALE

– Neem aangepaste procedures en werkwijzen zoveel mogelijk persoonlijk met elkaar door, zo
   nodig online. Je kan dan samen eventuele vragen bespreken, zodat iedereen op de hoogte is van
   dezelfde informatie.

– Communiceer dezelfde boodschap via verschillende kanalen: stem dit met elkaar af.

– Als wordt afgeweken van de normale bhv-organisatie, stem dan met elkaar af wie verantwoordelijk
   is voor het bewaken van de bhv-bezetting.

– Soms is samenwerking mogelijk met de bhv en medewerkers van buurbedrijven/gebouwen.
   Zorg voor een overzicht met noodnummers en namen en een overzicht van de afspraken.

– Als er een aangepaste procedure is voor noodsituaties: hang posters op met informatie over wat
   te doen bij noodsituaties, op voor iedereen toegankelijke plekken. Zoals op het informatiebord, de
   toiletruimtes of koffie machine in de kantine. 

BHV Zuid Holland in ontwikkeling

1 juni 2020: Tja er liggen grootse plannen voor 2020, maar door de corona even op een laag pitje. De plannen (die nog even geheim blijven voor de buitenwereld) sluiten mooi aan bij ons hoofddoel namelijk “onze cursist moet er altijd beter van worden”.

Voor de nieuwsgierige lezer hierbij een hint als tipje van de sluier: “Niet lullen maar poetsen”

 

Moet ik mijn BHV herhalen tijdens de corona tijd?

01-06-2020: Dagelijks krijgen wij de opmerking van onze klanten dat ze de BHV training nog willen uitstellen omdat ze nog maar één dag per week op kantoor werken of omdat de directie heeft besloten alle contact momenten te mijden. Uiteraard is dat erg slecht voor het voortbestaan van onze BHV opleidingssector echter is het zo dat de Arbo wetgeving voor iedere bedrijf wel gewoon van kracht blijft. Dit betekend dat de BHV op ieder bedrijf georganiseerd moet zijn zodra er iemand aanwezig is. Of er nu 2 medewerkers op kantoor zitten of 200 wanneer er iets gebeurd is de directie daarvoor aansprakelijk.

Wij krijgen dagelijks de vraag van bedrijven (ook die de BHV uitstellen) hoe ze nu moeten handelen als een collega onwel wordt. Mag ik tegen de RIVM richtlijn in, mijn collega beademen tijdens de reanimatie? In onze corona veilige BHV opleidingsomgeving worden natuurlijk dit soort vragen beantwoord.

Ik las laatst een verhaal op Facebook van een vrouw die haar man was verloren. Haar man was onwel geworden op het werk en de BHV was hem gaan reanimeren, maar volgens de Corona RIVM richtlijn niet gaan beademen. De ambulance (9 minuten aanrijtijd) heeft de man verder behandelt, maar de man is  uiteindelijk is hij hersendood verklaard en overleden.
Als BHV-er weet je natuurlijk wel van het 6 minuten geen zuurstof verhaal en je weet inmiddels ook dat het beademen van een corona besmet persoon bijna 100% kans op besmetting geeft. Een AED is bij het uitblijven van beademen nog het enige echte red middel. 

Wat een dilemma zal het zijn als je in deze corona tijd bij een collega komt die gereanimeerd moet worden.
Een collega die alleen op zijn werk mag verschijnen wanneer deze geen klachten heeft van koorts, verkoudheid….RIVM regels heeft.
De kans dat die collega uiteindelijk dus corona ziek op zijn werk zou zijn, is dus een stuk kleiner dan wanneer je als burgerhulpverlener een melding krijgt van een reanimatie bij iemand thuis. Dan kom je bij iemand thuis die misschien al ziek was. Dat is toch anders dan die collega op je werk.
Die vrouw, met haar overleden man verhaal op Facebook, het zal vreselijk voor haar zijn. Maar uiteraard is het ook vreselijk voor die collega BHV-ers die er bij geroepen waren. Wat een impact zal het wel niet hebben in dat bedrijf. Ik kan mij goed voorstellen dat de BHV-ers hier nog jaren mee worstelen en de nodige slapeloze nachten van zullen hebben gehad. Met de kennis van toen hebben de BHV-ers goed gehandeld, maar wellicht zouden ze het nu anders doen.
UPDATE: gelukkig zijn de richtlijnen half juni 2020 weer terug gedraaid en kan nu weer wel worden beademd.
Zorg er voor dat je er zelf goed over hebt nagedacht. Bedenk dat de kans groot is dat je in de praktijk waarschijnlijk toch anders zal reageren als je naast iemand staat die onwel geworden is. We hebben de afgelopen maanden in de tweede kamer meerdere malen kunnen zien dat sprekers onwel werden. Niet één persoon zoals in de RIVM richtlijn maar een hele reeks mensen in de tweede kamer doken op de onwel geworden collega af. Zelfs onze kamer voorzitter mevrouw Arib trok een sprintje van achter haar (door de bode schoongemaakte bureau) om haar zeer gewaardeerde collega te helpen. Zo gaat het dus in de praktijk bij een onwel geworden collega. Blijf je gezonden verstand gebruiken, zorg dat je weet hoe te handen en dus, boek die cursus gerust bij ons.
Zorg er voor dat je werkgever de veiligheid in het bedrijf wel op niveau blijft houden.

brancheprotocol-bhv-ehbo-reanimatie-veiligheidscurssussen-tijdens-covid-19-pandemie-2

Wees wijs met de laadvoorzieningen van elektrische auto's in uw parkeergarage

Brandweer Nederland heeft een advies voor eigenaren en exploitanten van parkeergarages opgesteld met betrekking tot het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in parkeergarages. Doel van het advies is dat zij zich bewust zijn van de risico’s en risicoverminderende maatregelen kunnen treffen.

‘We maken ons zorgen over het toenemende aantal elektrische voertuigen in parkeergarages en de oplaadplekken die hiervoor worden aangelegd. We zien nieuwe risico’s waarbij je van de brandweer mag verwachten dat we nadenken wat dit betekent voor de veiligheid’, stelt Jolanda Trijselaar, portefeuillehouder Risicobeheersing en veilige energietransitie Brandweer Nederland.

Bestrijding is lastig en riskant

‘De brandveiligheidsmaatregelen in uw parkeergarage zijn naar alle waarschijnlijkheid ontworpen op basis van uitgangspunten die zijn gebaseerd op traditionele voertuigen rijdend op fossiele brandstoffen, zoals benzine en diesel. Moderne voertuigen met veel kunststoffen geven bijvoorbeeld een veel grotere vuurlast dan de oudere stalen modellen. Er ontstaan zeer hoge temperaturen en dichte zwarte rook in een relatief lage en grote ruimte. Verkenning en bestrijding door de brandweer is lastig en riskant door verlies van zicht, lange afstanden en slechte oriëntatie’, is te lezen in het advies.

In het advies wijst Brandweer Nederland op het risico van een niet beheersbare brand, wat kan leiden tot veel schade en het volledig uitbranden van de garage. Wanneer partijen dit risico niet willen lopen adviseren zij om elektrische voertuigen niet te stallen en/of op te laden in de parkeergarage en te zoeken naar een alternatieve plaats buiten het gebouw.

Risicoverminderende maatregelen

Voor garages waarin wel parkeer- en laadplekken voor elektrische voertuigen worden gerealiseerd adviseert Brandweer Nederland om een aantal maatregelen te nemen:

 • Zorg voor snel bereikbare parkeer- en laadplekken voor EV
 • Zorg voor snelle uitschakeling van de laadpalen
 • Zorg voor snelle detectie en alarmering
 • Zorg voor beperking van branduitbreiding
 • Zorg voor deskundige aanleg, beheer en onderhoud
 • Zorg voor voldoende dekking van de brandschadeverzekering

Wilt u advies laat het ons weten we komen u graag op locatie van advies voorzien.

advies-laadvoorzieningen-in-parkeergarages-08-mei-2020