Leveringsvoorwaarden

Home // Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de tot stand gekomen overeenkomst, dan wel ( ingeval de offerte diverse optie’s bevat) de op nader opgemaakte overeenkomst. In het hierna volgende wordt onder BHV Zuid-Holland verstaan: BHV Zuid-Holland. Onder afnemer wordt verstaan: de wederpartij van BHV Zuid-Holland in de totstandgekomen overeenkomst, dan wel geadresseerde van de door BHV Zuid-Holland verzonden offerte. Alle offertes worden gedurende 3 maanden tot stand gedaan, tenzij de offerte ander vermeldt. Offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door Afnemer verstrekte gegevens en tekeningen. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod van BHV Zuid-Holland heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken dat afnemer zich verenigt met de toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden. Indien geen offerte is afgegeven komt de overeenkomst tot stand door ondertekening van de overeenkomst door beide partijen. Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde overeenkomst pas tot stand, indien BHV Zuid-Holland schriftelijk aan Afnemer bericht heeft met deze afwijkingen in de offerte in te stemmen.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op de dienstverleningsovereenkomsten die BHV Zuid-Holland sluit, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken. In dat geval prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2. Wijzigingen

Wijzigingen in deze overeenkomst en afwijkingen zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen afnemer en BHV Zuid-Holland zijn overeengekomen.

3. Duur overeenkomst

Overeenkomsten die een duurzame(re) relatie tussen Afnemer en BHV Zuid-Holland behelzen, zoals bijvoorbeeld de overeenkomst tot het verzorgen van opleidingen, gelden voor onbepaalde tijd, tenzij in de offerte of overeenkomst anders wordt vermeld. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, eindigt de overeenkomst van rechtswege door verloop van de bepaalde tijd. Indien partijen de overeenkomst wensen te verlengen dienen zij dit schriftelijk overeen te komen.

4. Prijzen/tarieven

De diensten/ producten zullen worden geleverd tegen de in de offerte of de overeenkomst, c.q. de bijlage hiervan genoemde prijzen en tarieven. De in de offerte genoemde prijzen en tarieven hebben dezelfde geldigheidsduur als de offerte. Indien na de datum van aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst, maar vóór levering, een niet zienbare verhoging optreedt in één of meer kostprijsbepalende factoren, is BHV Zuid-Holland gerechtigd die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen. Het betreft hier factoren zoals, doch niet beperkt tot, wijzigingen van in/uitvoerrechten en belastingen.Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, hebben de prijzen en tarieven een geldigheidsduur tot het einde van het kalenderjaar. Hierna heeft BHV Zuid-Holland het recht de prijzen en tarieven eenmaal per jaar te herzien. De nieuw te gelden prijzen en tarieven zullen dan uiterlijk één maand voor afloop van het kalenderjaar bekend worden gemaakt. Duplicaten van certificaten en diploma’s worden tegen een vergoeding verstrekt.

5. Betaling

Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij uitblijven van betaling binnen deze termijn is Afnemer tevens de wettelijke rente over het in de factuur genoemde bedrag verschuldigd. Als betaling na schriftelijke aanmaning uitblijft binnen de in de aanmaning genoemde termijn, is Afnemer eveneens de kosten van buitengerechtelijke invordering verschuldigd. Deze kosten worden gesteld op 15% van het totale door Afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115.00. Afnemer is niet gerechtigd tot enige korting of inhouding op het verschuldigde bedrag, tenzij dit door BHV Zuid-Holland is toegestaan.

6. Levering en verzending

Alle leveringen geschieden franco vanaf € 450.00 netto aan het door Afnemer opgeleverde adres in Nederland, tenzij anders is overeengekomen. Alle zaken zijn vanaf het ogenblik dat zij het adres van BHV Zuid-Holland hebben verlaten voor rekening en risico van Afnemer, ook ingeval van franco levering en niet tegenstaande eventuele anders luidende bepalingen op de vrachtbrief.

7.Termijnen

Voor zover in de offerte of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal BHV Zuid-Holland haar diensten en producten binnen redelijke termijn leveren. Certificaten worden uiterlijk 3 maanden na het afronden van de cursus verstuurd. De in de offerte of de overeenkomst vermelde termijnen gelden niet als fataal, tenzij anders is overeengekomen.

8. Garanties

BHV Zuid-Holland garandeert de deugdelijkheid van de door BHV Zuid-Holland geleverde zaken en verplichte werkzaamheden gedurende een periode van 12 maanden na ( op) levering, mits Afnemer aantoont dat de deugdelijkheid uitsluitend of overwegend te wijten aan bij (op) leveren niet waarneembare gebreken, gebrekkige be- of afwerking, of slecht materiaal. De garantie bestaat daarin dat BHV Zuid-Holland de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor haar rekening zal herstellen, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zal zorgdragen. Ingeval van vervanging wordt de te vervangen zaak eigendom van BHV Zuid-Holland.

Alle garantieverplichtingen vervallen ingeval van:

  • onjuist gebruik, onoordeelkundige behandeling, verkeerde toepassing door of vanwege Afnemer.
  • zonder voorafgaande toestemming van BHV Zuid-Holland aangebrachte wijzigingen, nabewerkingen en/of reparaties.
  • gebreken welke zijn veroorzaakt door chemische, elektrische of atmosferische storingen.

9. Eigendomsvoorbehoud

Alle door BHV Zuid-Holland aan Afnemer te leveren en/of geleverde zaken blijven eigendom van BHV Zuid-Holland totdat Afnemer volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst, heeft voldaan. Desondanks is Afnemer gerechtigd om over de zaken te beschikken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening. Afnemer is echter niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan het verhaal van BHV Zuid-Holland te onttrekken.

Afnemer verplicht zich haar volledige medewerking te verlenen, teneinde BHV Zuid-Holland in de gelegenheid te stellen de betreffende zakenbij Afnemer terug te halen.

10. Aansprakelijkheid

Bij een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad van BHV Zuid-Holland, is BHV Zuid-Holland uitsluitend aansprakelijk voor zaakschade en/of persoonschade, tot een maximumbedrag van € 500.000,- zowel per gebeurtenis, als per jaar. Voor overige schade aanvaardt BHV Zuid-Holland geen aansprakelijkheid. Onder zaakschade wordt verstaan: schade aan zaken door beschadiging, vernietiging, vermissing en de daarmee rechtstreeks verband houdende gevolgen. Onder persoonsschade wordt verstaan: schade aan personen door letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend en de daarmee verband houdende gevolgen. Onder overige schade wordt verstaan: alle andere schade dan zaakschade en/of persoonsschade. Tijdens deelname aan de praktische vaardigheden dienen te allen tijde de veiligheidsvoorschriften van BHV Zuid-Holland te worden nageleefd, die ter inzage zijn via de leiding.

11. Overmacht

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van BHV Zuid-Holland opgeschort. Indien in de periode waarin overmacht nakoming van de verplichtingen door BHV Zuid-Holland niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien BHV Zuid-Holland bij het intreden van de overmacht reeds een gedeelte van de overeengekomen diensten heeft geleverd, of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is BHV Zuid-Holland gerechtigd voor de reeds verrichte werkzaamheden afzonderlijk een nota te zenden en is Afnemer gehouden deze te voldoen.

Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan BHV Zuid-Holland zijn toe te rekenen. Hieronder worden onder andere begrepen stakingen, overheidsmaatregelen, oproer en muiterij en in het in gebreke blijven van (toe leveranciers van BHV Zuid-Holland.

12. Opzegging, annulering en verplaatsing

Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Deze opzegging dient te worden geschieden per aangetekende brief met inachtneming van minstens drie maanden.

Tussentijds opzegging is niet mogelijk ingeval van een overeenkomst voor bepaalde tijd c.q. voor een bepaald project.

Annulering van opdrachten kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • bij annulering tot 30 kalenderdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum: 30% van het overeengekomen totaalbedrag zoals in de offerte
  • bij annulering tot 14 kalenderdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum: 80% van het overeengekomen totaalbedrag zoals vermeld in de offerte
  • bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum 100% van het overeengekomen totaalbedrag zoals vermeld in de offerte

Bij verhindering van de Afnemer voor de opleiding of een deel daarvan, biedt BHV Zuid-Holland de Afnemer de mogelijkheid om een vervangende deelnemer op te geven. Indien BHV Zuid-Holland wegens enigerlei omstandigheden zich genoodzaakt ziet de opleiding te annuleren dan dient BHV Zuid Holland de Afnemer hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal BHV Zuid-Holland kosteloos een nieuwe opleiding aanbieden.

13. Vrijwaring

Afnemer vrijwaart BHV Zuid-Holland voor aanspraken van derden ( waaronder begrepen werknemers van Afnemer ) voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst.

14. Adreswijziging

Afnemer is gehouden aan eventuele adreswijzigingen binnen 14 dagen aan BHV Zuid-Holland mede te delen. BHV Zuid-Holland is gerechtigd het laatst opgegeven adres als juist te beschouwen tot haat een nieuw adres door Afnemer wordt meegedeeld.

Tot slot. Op alle offertes en overeenkomsten is Nederland recht van toepassing.

Aldus laatste versie gedeponeerd bij KvK Haaglanden onder dossiernummer 82410259

Eigen binnen locatie met brand en EHBO faciliteiten
Instructeurs uit de praktijk –Ambulance of Brandweer
Realistische trainingen
Hoogwaardige kwaliteit
Administratieve zekerheid