Home // BHV in de Zorg

Wij zien onze BHV cursus als een onderdeel in de keten van het totale pakket in veiligheid.

Doordat wij uw BHV’ers tijdens de trainingen bewust maken van uw bouw en installatietechnische voorzieningen vormt onze training een belangrijke schakel in deze keten van veiligheid.

Onze lesopzet is erop gericht dat uw medewerkers op een speelse ongedwongen manier zelf ontdekken wat de bedoeling is van alle beschikbare middelen en maatregelen. Onze maatwerk aanpak, met duidelijke kaders ervaart uw bedrijfshulpverlener als hanteerbare praktijkgerichte handvaten. Naast de praktijktrainingen houden we uw medewerkers tussentijds scherp door bijvoorbeeld Webinars en onze digitale leeromgeving preventie in de zorg. 

Ieder plan van aanpak wordt begeleid door ons team met een Brandpreventie deskundige / Fire Safety Engineering en Ambulance Verpleegkundige achtergrond.

Onze gespecialiseerde achtergrond is de poort naar een hoger veiligheidsniveau door met slimmere oplossingen en nieuwe inzichten te komen. Om onze klanten in dit proces goed te kunnen bijstaan en onze beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten moeten wij als opleider keuzes maken. Eén van die keuzes is dat wij niet inschrijven op aanbestedingen maar vol gaan voor het investeren in kwaliteitsverbetering voor onze klanten en daarmee de kosten niet onnodig hoog worden. 

Maak geheel vrijblijvend een afspraak om samen te kijken naar uw verbeterpunten en onze mogelijkheden om u hierin bij te staan.

Onze aanpak

Op een zeer gedreven manier zetten wij ons voor u in. Wij zijn er voor u om de procedure in veiligheid te verbeteren en eventueel te veranderen.

Wij doen dit door veel aandacht te besteden aan de invulling van onze trainingen gecombineerd met een regelmatig overleg om zo gezamenlijk op te trekken in kwaliteitsverbetering en het implementeren van nieuwe inzichten en innovaties.

Wij laten ons informeren over uw bouwkundige maatregelen en helpen daar waar wij knelpunten zien. De installatie technische voorzieningen brengen wij in kaart, deze vormen samen met onze visie de basis voor een eminent plan van aanpak.

Wij doen ons uiterste best om onze klanten in dit proces zo goed mogelijk te kunnen bijstaan en de beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk in te zetten. 

Na inventarisatie van het kennis niveau, eventuele incidenten en de BIO maatregelen op uw zorg locaties schrijven wij met ons team een lesprogramma met maatgevende scenario’s. Daarbij vinden wij het belangrijk om hierbij ook een bruggetje te maken naar preventie. Hiervoor hebben wij onder andere een unieke leer methode in een digitale omgeving voor uw medewerkers klaar staan. Deze digitale leeromgeving hebben wij volledig in eigen beheer en kan op maat gemaakt worden. Onze mogelijkheden zijn in de praktijk zeer efficiënt voor bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe visies of leerdoelen. Daarnaast houden wij ook Webinars om meer preventie op uw werkvloer te krijgen. Op ons YouTube kanaal vindt u enkele voorbeelden. 

Ons doel

Als BHV partner helpen wij u verder van een regelgericht naar een passend risico gestuurde benadering waarbij het welzijn van uw patiënt/cliënt/bewoner centraal staat. 

Wij beschikken over ruim 20 jaar ervaring als BHV trainer in de zorg en zetten ons in voor kwetsbare ouderen, mensen met een beperking of psychische problemen.

Wij kunnen u met de laatste inzichten en innovaties goed bijstaan wanneer het gaat om een veiligheids-scan, implementatie van het WAR systeem, het opstellen van een RSET ASET rapport, het verlagen van rookproductie bij brand maar vooral in het adviseren over de beste keuze in te nemen brandpreventie maatregelen. Vanuit onze afdeling Fire Safety Engineering wordt u gestuurd naar de meest effectieve richting. Wij houden u graag op de hoogte en zijn uw partner naar een veilige leefomgeving voor uw medewerkers en cliënten.

 

Onze invulling van de BHV praktijk sessies

Naast ca. 125 ontruimingsoefeningen die wij jaarlijks in zorg gebouwen begeleiden bieden wij doelgerichte BHV trainingen, ploegleider trainingen, beheerder BMI trainingen en locatie specifieke trainingen, die bij u op de locatie of op ons trainingscentrum.  

Ons opleidingscentrum biedt de mogelijkheid om scenario’s echt realistisch na te spelen voor alle praktijk trainingen.
Het is voorzien van de gebruikelijke hedendaagse technieken zoals een Brand Meld Installatie met aansturende Personen Zoek Installatie, het dicht vallen van deuren, brand/rookscheidingen met Slow Whoop alarm of een echt gecertificeerd stil alarm PZI, gecombineerd met de brand trainingen waarbij met schuim of water geoefend wordt net als op uw locatie. Dit alles zorgt voor meer zelfvertrouwen bij uw BHV-ers.

Ons team van EHBO instructeurs hebben allemaal een achtergrond in de 112 hulpverlening van de Ambulance en daardoor een grote dosis smart view. Het team van brandweer instructeurs bestaat ook uit een vast team die in het dagelijks leven bevelvoerder en/of instructeur zijn bij de beroepsbrandweer. Middels onze interne scholingen is iedereen goed op de hoogte over uw specifieke situatie. Door ons grote team van vaste instructeurs heeft u altijd de zekerheid dat trainingen doorgang vinden en weet elke instructeur volgens een vastgesteld jaarlijks wisselend lesplan alle de ins en outs van uw zorg locatie(s)

WAR-systematiek implementeren voor 1 juli 2022

De WAR-systematiek is nog niet in alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de beleidscyclus.
Dat moet wel voor 1 juli 2022 gaan gebeuren. De kern van de WAR-gedachte bij brand is: welke bewoners kunnen zichzelf na een waarschuwing in veiligheid brengen (de W), wie heeft assistentie van een hulpverlener nodig (de A) en wie moet gered worden door een of twee hulpverleners  (de R).
Het voornemen van de minister is om het Bouwbesluit voor de woonfunctie met zorg te wijzigen: de terminologie van 24-uurs-zorg, zorg op afroep en zorg op afspraak verdwijnt en de WAR-systematiek wordt ingevoerd.

Heeft u de WAR-systematiek op uw zorg locatie nog niet geïmplementeerd, géén nood want wij kunnen dit binnen uw zorg gebouw(en) snel en effectief organiseren.
Op basis van het aantal bewoners, cliënten, patiënten per etages en uw aantal medewerkers welke ingezet kunnen worden voor het ontruimen kunnen wij u maatwerk helpen. Ons doel voor uw zorginstelling is om het WAR systeem op een simpele werkbare manier uit te rollen. Wij hebben o.a. voor uw medewerkers vanaf € 30,- p.p. een e-learning klaar staan waarmee we de WAR-systematiek grootschalig op uw werkvloer kunnen krijgen.

Wat is in het kort de WAR-systematiek:
Specifieke (gedrags)kenmerken van cliënten, zoals de mobiliteit maar ook angst, verwardheid, een verminderd inschattingsvermogen of verzet bij een ontruiming, beïnvloeden de snelheid van het ontruimen van een brandcompartiment. Door vooraf uw cliënten in een bouwdeel te classificeren in de mate van zelfredzaamheid in geval van bijvoorbeeld een stil alarm kan er efficiënter ontruimt worden. De WAR-systematiek is een hulpmiddel om op afdelingsniveau inzicht te krijgen in de zelfredzaamheid van cliënten bij een ontruiming. Doordat iedereen bekent is met deze WAR-systematiek zal een ontruiming soepeler verlopen en kan bijvoorbeeld uw gebouwbeheer hier beter haar bouwkundige en installatie technische maatregelen op toepassen om veilige zones te creëren in geval van een brand. We spreken pas van een veilige zone wanneer een client achter een brandscheiding is en daar gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld 30 minuten) gevrijwaard blijft van rook en warmte straling.

Cliënten worden ingedeeld in een van de volgende 3 categorieën volgens de W A R systematiek:

W=Waarschuwen: de cliënt is in staat zichzelf in veiligheid te brengen bij een ontruiming indien hij/zij daartoe mondeling of door alarm wordt opgeroepen. De cliënt kan dus zelfstandig het bedreigde brandcompartiment, ook wel de onveilige zone genoemd, verlaten.

A=Assisteren: de cliënt kan zelf de onveilige zone verlaten maar heeft daarbij wel individuele begeleiding nodig (inzet van één BHV/personeelslid). De BHV kan 2 tot 4 cliënten tegelijk aan de arm begeleiden naar een veilige zone.

R=Redden: de cliënt is niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen door lichamelijke (bv. rolstoel, slecht ter been, bedlegerig), geestelijk of verstandelijke beperkingen (bv ernstige verwardheid, psychose) en heeft intensieve hulp nodig om de onveilige zone te verlaten (inzet van twee BHV’ers/personeelsleden).
Soms spreekt met ook wel van een RR of R+ wanneer er extra tijd mee gemoeid zal zijn om een client te ontruimen. (Bijvoorbeeld een IC patiënt)

Met de W A R indeling van cliënten weet iedereen snel hoe een afdeling ontruimd moet worden. Ook wanneer er assistentie van een andere ontruimer komt die niet met uw cliënten bekend is kan er toch snel en effectief geassisteerd worden met het ontruimen. Nog los van de verplichte eisen aangestuurd in het BBL 2022, om met de WAR-systematiek te werken, is dit systeem voor alle disciplines binnen en buiten uw organisatie een goed hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in de mate van zelfredzaamheid.

Inspecties brandveiligheid:
Inspecties brandveiligheid gebeuren steeds vaker vanuit een risicogerichte benadering. Parate kennis over brandpreventie en kennis over de goede zorgverlening komen hierdoor steeds dichter bij elkaar. BHV Zuid Holland heeft deze combinatie voor u in huis en kan u hierin adviseren en begeleiden.
Ook voor een compleet oordeel over de uw brandpreventie maatregelen in relatie tot de beschikbare ontruimingstijd (ASET) en een berekening van de totaal benodigde tijd om een te vluchten (RSET) van uw locatie(s) kunt u bij ons terecht. Uiteindelijk ontvangt een beknopt maar gedegen overzicht van de ASET RSET van uw gebouw dankzij onze scan.
Een belangrijke aspect in een risicogerichte aanpak is om brandveiligheid als één project te benaderen. Dit betekend dat u naast de WAR implementatie en de inspecties (ASET RSET) brandveiligheid ook in te zetten op preventie op de werkvloer. 

Lees hier hoe wij voor u het risico op brand en slachtoffers drastisch verlagen

Een goede risico gestuurde aanpak op papier betekent nog niet dat risico gestuurd denken onder uw medewerkers op locaties de manier van werken is. Geheel buiten de BHV praktijk dag om zetten wij voor u vol in op preventie. Wij maken maatwerk een didactisch preventie plan wat gevoed wordt vanuit de praktijk en vanuit onze eigen afdeling Fire Safety Engineering.

In dit proces stellen wij ons als doel om preventie, tot op locatie niveau, te implementeren zodat uw medewerkers actief bezig zullen zijn in het nemen van stappen naar een risico gerichte denkwijze. Dit is een dynamisch proces wat steeds weer door nieuwe inzichten en innovaties door ons gevoed zal blijven. Het risico gericht denken in brandpreventie betekend voor u het echt actief drastisch omlaag krijgen van de kans op het ontstaan van brand en het verhogen van de vluchtveiligheid.

Bent u benieuwd naar onze aanpak, maak dan een afspraak met André via 06 41663632 of via andre@bhvzuidholland.nl

100 % tevredenheidsgarantie / geld terug

Onze spelregels wat betreft de tevredenheidsgarantie:
De 100% tevredenheidsgarantie geldt op alle opleidingen van BHV Zuid Holland;
Bij een meerdaagse opleiding kun je op een willekeurig moment van de eerste cursusdag aangeven dat je niet tevreden bent;
Bij een eendaagse opleiding kun je op een willekeurig moment van de ochtend (tot uiterlijk in de pauze) aangeven dat je niet tevreden bent;
Als je hebt aangegeven niet tevreden te zijn, wordt daarmee vanaf dat moment de cursus voor je beëindigd;
Het volledige cursusgeld wordt teruggestort als je hier gebruik van maakt.

Eigen binnen locatie met brand zorg nagebouwde faciliteiten
Instructeurs uit de praktijk –Ambulance of Brandweer
Realistische trainingen
Continue proces begeleiding
Administratieve zekerheid